TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache )

ЛингваЛинк организира интензивна или редовна подготовка за овој испит зависно од потребите на кандидатите.

Времетраење на редовниот курс: 16 недели
Број на часови: 80

Курсот опфаќа запознавање со форматот, техниките и стратегиите за постигнување на успешен резултат.
Се препорачува слушателите кои се заинтересирани за посетување на овој курс да поседуваат најмалку Ц1 ниво на познавање на германскиот јазик.