telc Deutsch (European Language Certificates)
Ниво Б1

Сите курсеви организирани во ЛингваЛинк ги подготвуваат кандидатите за положување на јазичните испити telc затоа што тие се нивелирани според Заедничката референтна европска рамка на јазици (the Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
ЛингваЛинк нуди и кратка подготовка за овој испит со која кандидатите се запознаваат со форматот и техниките на успешно полагање. Зависно од потребата на кандидатот, оваа подготовка трае 2 или 3 недели, еден ден во неделата.