Други услуги / тестирањa

Потврди за јазик

Потврди за активно и пасивно
Потврда за ниво според CEFR
Тестирање за потребни на институции
Пробни тестови (англиски и германски)

Други услуги

Изнајмување на
простории
Комуникацискa
обуки