ГРАМАТИКА ГЕРМАНСКИ


Овој курс е наменет за слушатели кои сакаат да ги подобрат своите познавања од областа на граматиката. Предвидено е повторување и проширување на следниве граматички целини:

  • Именки (род, број, падежи)
  • Глаголски времиња (минато, сегашно, идно)
  • Модални глаголи
  • Деклинација на придавките
  • Предлози
  • Зависни и независни реченици
  • Конјунктив
  • Пасив

Курсот трае пет недели и се одржува во петок и во сабота.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк