ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА АНГЛИСКИ


Овој краток курс е наменет на оние кои веќе постигнале високо ниво на англискиот јазик и кои од професионални причини треба да презентираат на англиски јазик.
Целта на овој курс е да ги подобри вештините на слушателите при презентирањето во бизнисот и други професионални ситуации, така што публиката ќе може со интерес и внимание да ги следи. Курсот по презентација ги опфаќа следниве компоненти:

  • Вовед
  • Подготовка
  • Користење на визуелни помагала
  • Техники на презентирање
  • Релевантен вокабулар
  • Справување со прашања

Можат да бидат опфатени и дополнителни теми според потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк