KУРС ПО КОМУНИКАЦИЈА


Овој курс е наменет за слушатели кои имаат средно ниво на познавање на англискиот јазик (ниво Б1 според Заедничката европска рамка за јазици), а на кои им е потребно да ја подобрат својата умешност во комуникацијата.

Содржините кои се опфатени во овој курс ќе им помогнат на слушателите да започнат, водат и завршат разговори во формални и неформални ситуации. Курсот се состои од следниве комуникативни теми:

  • Како да се отпочне и заврши разговор
  • Невербална комуникација
  • Размена на информации
  • Интеракција помеѓу соговорници
  • Стретегии на конверзација
  • Презентација
  • Изразување на сочувство и изразување на чувства
Можат да бидат опфатени и дополнителни теми според потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк