МЕДИЦИНА


Овој курс е наменет за лекари, студенти по медицина и сите оние кои работат во областа на медицината, а имаат потреба да комуницираат со пациенти и колеги на англиски јазик.
Некои од предвидените теми на овој курс се:

  • Анамнеза
  • Прегледи
  • Специјалистички прегледи
  • Испитувања
  • Поставување дијагноза
  • Лекување

Со активностите предвидени со курсот слушателите:

  • Го збогатуваат и усовршуваат вокабуларот
  • Ги повторуваат важните граматички структури
  • Ги развиваат вештините: слушање, зборување, читање и пишување
Предвидени се дополнителни материјали и теми со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк