GOETHE-ZERTIFIKAT A1

Целта на овој курс е подготовка за нивото А1според Заедничката европска референтна рамка за јазици, а со тоа и испитот наГете-институт Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1/ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк