ИЗРАЗУВАЊЕ И ГОВОР


Дваесет и првиот век е век на комуникации, активност што подразбира пренос на пораки, информации, мисли и идеи. Светот на бизнисот е незамислив без ефективно и моќно изразување и говор.
Некои од содржините кои ги опфаќа оваа обука се:  

  • Дефинирање на комуникацијата
  • Порака
  • (Раз)говор
  • Видови говори/комуникација
  • Метакомуникација
  • Говорни средства и украси
  • Реторички тактики
  • Глас, тон, мимика и гестикулација
  • Невербални средства за комуникација

Практичните вежби ќе Ви помогнат да ги совладате комуникациските бариери, зашто

Секој може да одржи говор, но не секој може да одржи убедлив говор.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк