ПИШАНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

 

Пишаната деловна комуникација, без разлика дали е во вид на писмо, факс, електронска порака, извештај, понуда  или меморандум е клучниот аспект во светот на бизнисот. Таа е доказ за компетентноста и професионалноста на лицето кое ја воделo деловната комуникација, но во исто време, и слика на компанијата која ја претставува.
Содржините кои ги опфаќа оваа обука се:

  • Писма (формални)
  • Факс и ел. Порака
  • Извештај
  • Понуда
  • Меморандум

Оваа обука е наменета за сите оние кои водат деловна кореспонденција во нивната работа, но и за сите оние кои треба да ги подобрат своите пишани деловни комуникациски вештини. 
 

Секоја двосмислена или нејасно напишана порака претставува недоразбирање.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк